PAMELA VANDER ZWAN

Vanishing America


   
                                                    Untitled (Mound) 2010, digital chromogenic print, 20 x 62 inches                                             

Pamela Vander Zwan 2011