PAMELA VANDER ZWAN

Vanishing America


  
                                             Untitled (nest)  2010, digital chromogenic print, 20 x 62 inches                                             

© Pamela Vander Zwan 2011