PAMELA VANDER ZWAN

Vanishing America                                              Untitled (Rye Supply)  2010, digital chromogenic print, 20 x 62 inches                                             

Pamela Vander Zwan 2011